Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Aktuální počasí

Počasí dnes:

27. 2. 2020

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky, od 400m srážky sněhové. Denní teploty 3 až 7°C. Noční teploty 2 až -2°C.

logo

 

logo

Farnost Spálov

Navigace

Obsah

Stránka

 • 1

Charakteristika školy

ZŠ Heřmanice u Oder je dvoutřídní školou pro první až čtvrtý postupný ročník. Výuka je organizována ve dvou třídách, vždy se dvěma sousedními sloučenými ročníky. Poté žáci z pravidla pokračují v plnění povinné školní docházky v ZŠ Komenského ve Vítkově.

ZŠ Heřmanice u Oder je dvoutřídní školou pro první až čtvrtý postupný ročník. Výuka je organizována ve dvou třídách, vždy se dvěma sousedními sloučenými ročníky. Poté žáci z pravidla pokračují v plnění povinné školní docházky v ZŠ Komenského ve Vítkově.

ZŠ Heřmanice u Oder je umístěna ve starší udržované budově č.p. 47 v níž sídlí i místní obecní úřad. Škola má prostory, ve kterých sídlí, svěřeny do bezplatného užívání. Žákům jsou k dispozici kromě domovských tříd s hracím koutkem a počítači, učebna PC, tělocvična, školní družina a jídelna.

Materiální podmínky – přiměřené vybavení pomůckami, učebnicemi, učebními texty apod., dosluhující kopírovací zařízení a PC vybavení, počítačová učebna, rozvod počítačové sítě s přístupem na internet, žákovská a učitelská knihovna.

Hygienické podmínky – škola má kvalitní hygienické zázemí (šatny a WC jsou v souladu s normami), v rámci možností obnovujeme žákovský nábytek, dbáme na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a organizační zajištění režimu školy s ohledem na psychické a fyzické zdraví žáků.

Rozdělení tříd:

 • I. třída – 1. a 2. ročník třídní učitelka Dagmar Mikulová
 • II. třída – 3. a 4. ročník třídní učitelka Mgr. Gabriela Čížová
 • pedagogický sbor tvoří dále Bc. Michaela Křivonožková, Pavla Ovčáčíková, Mgr. Hana Strnadlová Pastorková


Velkou pozornost věnujeme integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování. Děti se specifickými poruchami jsou plně integrovány, navštěvují doporučené cvičení pro nápravu poruch učení a dle potřeby pracují podle individuálního vzdělávacího plánu. Při reedukační péči spolupracujeme se specialisty z PPP Nový Jičín a PPP Vítkov.

Značný důraz při vzdělávání dětí je kladen na informační a komunikační technologie, jejichž využívání by se mělo stát pro naše žáky samozřejmostí. Škola disponuje počítačovou učebnou s deseti PC a vekým dotykovým monitorem v II. třídě.

Školní družina
Provoz školní družiny probíhá v čase od 12:00 do 15.00 hodin a je otevřeno jedno oddělení. O děti ve školní družině pečuje paní vychovatelka Mgr. Hana Strnadlová Pastorková. Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času nabízíme dětem a zákonným zástupcům rozmanitou nabídku zájmových činností. Zájmové kroužky probíhají v rámci školní družiny. Individuální péče pedagogů o žáky se projevuje v zapojení dětí do olympiád, soutěží a přehlídek.

Školní jídelna-výdejna
Školní jídelna zajišťuje výdej obědů dovozených z Mateřské školy Čtyřlístek Odry žákům a zaměstnancům školy. O naši jídelnu pečuje Mgr. Hana Strnadlová Pastorková, která je zároveň garantem projektů Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol.

Škola a veřejnost
Škola chápe své poslání jako službu žákům a jejich rodičům. Rodiče mohou školu navštívit kdykoli po vzájemné dohodě s vyučujícím a v době třídních schůzek.
 

Škola je pro veřejnost otevřena také v době besídek, jarmarků, tvůrčích dílen apod. Rodiče a přátelé školy budou o činnosti a aktivitách žáků informováni prostřednictvím Zpravodaje obce, facebookového profilu ZŠ a na webových stránkách školy a obce www.hermaniceuoder.cz. Při škole pracuje také neformální „Klub rodičů“ jehož základním posláním a cílem je spoluorganizování akcí pro děti.

Při tvorbě školního vzdělávacího programu vycházeli autoři z tradic školy – vychovávat jedince pro 21. století. Žáci naší školy nemají problém s přechodem do jiné školy. Pro zajištění kvalitního chodu školy klade vedení školy důraz na vzájemnou informovanost zaměstnanců, jejich kontrolu a péči o ně. Vedení školy podporuje další vzdělávání pedagogických pracovníků a inovaci výchovně vzdělávacího procesu. Primární snahou vedení školy a pedagogického sboru bude zachování školy a zabezpečení naplněnosti tříd. Organizace řízení školy funguje na principech týmové spolupráce a kolektivní zodpovědnosti. Základním předpokladem kvalitní práce je zodpovědné plnění stanovených úkolů a cílů. Pedagogická rada je poradním orgánem ředitele. Škola respektuje zájmy a potřeby žáků a jejich zákonných zástupců. Kontrolní mechanismy školy jsou nástrojem tvoření vzájemné důvěry a spolupráce. Plnění úkolů a cílů je pravidelně vyhodnocováno. Inovací materiálně technických podmínek škola zajišťuje kvalitní školního prostředí.

Celoškolní projekty:
Projekty dotvářejí obsah vzdělávacího procesu jednotlivých tříd i celé školy. Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu, motivují žáky a podporují spolupráci všech pedagogů a žáků. Garantem projektů je ředitelka školy Mgr. Čížová Gabriela.

Projekt „Škola jako komunitní centrum obce“
Cílem projektu „Škola jako komunitní centrum obce“ je snaha oživit místní kulturní a společenský život. Máme dlouhodobý záměr realizovat myšlenku školy, jako přirozeného centra života místní komunity. Jsme domluveni na konkrétních akcích s jednotlivými neziskovými organizacemi spádové oblasti. Žákům, rodičům a přátelům školy jsou k dispozici učebna PC, tělocvična a jídelna. Ve spolupráci s vedením obce a dobrovolníky z neformálního Klubu rodičů uskutečňujeme tradiční akce. Zejména seznamování se starými, uvadajícími lidskými dovednostmi a přírodními materiály, jako je vosk, dřevo, proutí, sláma, vlna, textil apod. Spolupracujeme s malotřídkami Mikroregionu Odersko a MŠ Kamenka a realizujeme pro děti spádové oblasti sportovní přebory a olympiády společenských her, zapojujeme naše žáky do výtvarných soutěží a uměleckých přehlídek. Naší snahou je také zdokumentování a oživení lidových zvyků a křesťanských svátků v běžném životě člověka 21. století a trvalá příležitostná péče o drobné sakrální stavby spádové oblasti.

Projekt „Zelená škola“
V projektu „Zelená škola“ nám jde o realizaci teorie udržitelného života ve školní praxi. Cílem je přechod školy a našeho mozku na k přírodě šetrnější provoz. Provoz školy je co nejvíce bezodpadový a školní praxe podporuje recyklaci, v rámci možností třídíme odpad. Celoročně sbíráme tříděný papír, tonery, víčka od PET lahví, baterie, hliník, mobilní telefony, drobné elektrozařízení vrámci projektu Recyklohraní. Po domluvě s rodiči a přáteli školy uskutečňujeme vlastní školní eko-akce např. brigády, exkurze, vlastivědné výlety a zapojujeme se do projektu "Ukliďme svět, ukliďme Česko". Poctivě vyvěšujeme ptačí krmítka a pravidelně pozorujeme ptačí strávníky. V ZŠ Heřmanice se učíme venku! Učíme se o stromech, rostlinách a zvířatech v jejich přirozeném prostředí. Učíme se o procesech v přírodě, ročních obdobích, o Zemi! Když to jde, učíme se venku i o naší vlasti a historii českého národa. Venku pracujeme, hrajeme si, myslíme. Pomůckami jsou nám přírodniny, naše těla, ruce, smysly, ale taky učebnice, papíry, pastelky, fixy nebo barvy.

Projekt „Velké srdce“
V projektu „Velké srdce“ máme záměr pěstovat u dětí empatii, soucit a pocit zodpovědnosti. Bezelstně chceme uskutečňovat skutky solidarity a podporovat humanitární a charitativní činnost dětí a přátel školičky. Během tématických besed a diskuzí děti mohou slyšet příběhy lidí, kteří se akčně zapojili do humanitárních akcí v krizových oblastech světa.

Školská rada:
Obecní úřad Heřmanice u Oder na základě usnesení č.1 ze dne 28.11.2005 vydal zřizovací listinu školské rady při ZŠ Heřmanice u Oder. Školská rada má tři členy a její činnost začala dnem 1.1.2006.

Partneři školy:
Jsme školou úzce spolupracující s jednotlivými neziskovými organizacemi spádové oblasti. Škola spolupracuje s několika institucemi a osobnostmi, které odborně podporují rozvoj školy, vzdělávací program a jeho evaluaci. Systematicky si budujeme síť fanoušků a dobrovolníků, kteří pro děti vymýšlejí tvůrčí dílny, přednášky, výstavy, koncerty.

Partnery naší školy jsou:

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Oficiální název dokumentu:

 • Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání: „Škola pro 21. století“

Název a adresa školy:

 • Základní škola Heřmanice u Oder okres Nový Jičín, příspěvková organizace
 • Základní škola Heřmanice u Oder č.p. 47, 742 35 Odry
 • IČO: 709 91 065
 • Identifikátor školy: 600 138 577
 • Do sítě škol byla vřazena 21.3.1996
 • IZO (škola) 102232598

Ředitelka školy:

 • Mgr. Čížová Gabriela, do funkce jmenován od 1.9.2019
 • telefon: 556 748 039, email: skola@hermaniceuoder.cz

Právní forma:

 • Příspěvková organizace od 1.1.2003 s formou právní subjektivity

Zřizovatel:

 • Obecní úřad, Heřmanice u Oder č.p. 47, 742 38 Odry
 • telefon: 556 748 038, e-mail: obec@hermaniceuoder.cz
 • starostka obce Heřmanice u Oder: Mgr. Jarošová Vendula

ŠVP ZV: „Škola pro 21. století“ byl předložen Školské radě k vyjádření a 28.8.2007 byl dokument bez připomínek přijat s platností od 3. září 2007.


8. 10. 2019 Zobrazit méně

Sledujte aktuální dění ve škole na FB

Pro vstup na facebookový profil klikněte na odkaz vpravo...

20. 8. 2015 Zobrazit více

Stránka

 • 1