Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuální počasí

Počasí dnes:

18. 8. 2019

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 27 až 31°C. Noční teploty 18 až 14°C.

 

logo

 

logo

Farnost Spálov

Navigace

Obsah

Stránka

 • 1

Naše škola je zapojená do následujících čtenářských projektů:

Naše škola je zapojená do následujících čtenářských projektů:

19. 8. 2015 Zobrazit více

Charakteristika školy

ZŠ Heřmanice u Oder je dvoutřídní školou pro první až čtvrtý postupný ročník. Výuka je organizována ve dvou třídách, vždy se dvěmi sousedními sloučenými ročníky. Poté žáci z pravidla pokračují v plnění povinné školní docházky v ZŠ Komenského ve Vítkově.

ZŠ Heřmanice u Oder je dvoutřídní školou pro první až čtvrtý postupný ročník. Výuka je organizována ve dvou třídách, vždy se dvěmi sousedními sloučenými ročníky. Poté žáci z pravidla pokračují v plnění povinné školní docházky v ZŠ Komenského ve Vítkově.

ZŠ Heřmanice u Oder je umístěna ve starší udržované budově č.p. 47 v níž sídlí i místní obecní úřad. Škola má prostory, ve kterých sídlí, svěřeny do bezplatného užívání. Žákům jsou k dispozici kromě domovských tříd s hracím koutkem a počítači, učebna PC, tělocvična, školní družina a jídelna.

Materiální podmínky – přiměřené vybavení pomůckami, učebnicemi, učebními texty apod., dosluhující kopírovací zařízení a PC vybavení, počítačová učebna, rozvod počítačové sítě s přístupem na internet, žákovská a učitelská knihovna.

Hygienické podmínky – škola má kvalitní hygienické zázemí (šatny a WC jsou v souladu s normami), v rámci možností obnovujeme žákovský nábytek, dbáme na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a organizační zajištění režimu školy s ohledem na psychické a fyzické zdraví žáků.

Rozdělení tříd:

 • I. třída – 1. a 2. ročník třídní učitel Mgr. Moravec Kamil
 • II. třída – 3. a 4. ročník třídní učitelka Mgr. Kostelníková Hana
 • pedagogický sbor tvoří dále paní učitelka Kristýna Ondřejová, DiS. a vychovatelka ŠD a asistentka pedagoga Mgr. Hana Strnadlová Pastorková


Velkou pozornost věnujeme integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování. Na škole působí pedagogický sbor, jehož členové mají zkušenosti a dobré výsledky s integrací žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Pedagogové absolvovali tématické kurzy věnující se problematice specifických vývojových poruch. Děti se specifickými poruchami jsou plně integrovány, navštěvují doporučené cvičení pro nápravu poruch učení a dle potřeby pracují podle individuálního vzdělávacího plánu. Školním dyslektickým asistentem je Mgr. Hana Kostelníková, která při reedukační péči spolupracuje se specialisty z PPP Nový Jičín a PPP Vítkov.

Značný důraz při vzdělávání dětí je kladen na informační a komunikační technologie, jejichž využívání by se mělo stát pro naše žáky samozřejmostí. Škola disponuje počítačovou učebnou s deseti PC a vekým dotykovým monitorem v II. třídě. Pedagogové jsou vyškoleni ke kvalifikované obsluze PC. V rámci projektu Státní informační politiky ve vzdělávání všichni pedagogové absolvovali kurz informační gramotnosti a dosáhli uživatelských ICT znalostí.

Školní družina
Provoz školní družiny probíhá v čase od 12:00 do 15.00 hodin a je otevřeno jedno oddělení. O děti ve školní družině pečuje paní vychovatelka Mgr. Hana Strnadlová Pastorková. Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času nabízíme dětem a zákonným zástupcům rozmanitou nabídku zájmových činností. Zájmové kroužky probíhají v rámci školní družiny. Individuální péče pedagogů o žáky se projevuje v zapojení dětí do olympiád, soutěží a přehlídek.

Školní jídelna
Školní jídelna zajišťuje přípravu a výdej obědů žákům, zaměstnancům školy a cizím strávníkům. Vedoucí školní jídelny je paní Kristýna Ondřejová, DiS. a kuchařkou paní Dana Vašutová.

Škola a veřejnost
Škola chápe své poslání jako službu žákům a jejich rodičům. Rodiče mohou školu navštívit kdykoli po vzájemné dohodě s vyučujícím, v době konzultací a třídních schůzek.

Konzultační dny:

 • I. třída - čtvrtek od 14.00 do 15.00 hodin
 • II. třída - pondělí od 14.00 do 15.00 hodin

Škola je pro veřejnost otevřena také v době besídek, jarmarků, tvůrčích dílen apod. Rodiče a přátelé školy budou o činnosti a aktivitách žáků informováni prostřednictvím Zpravodaje obce, facebookového profilu ZŠ a na webových stránkách školy a obce www.hermaniceuoder.cz. Při škole pracuje také neformální „Klub rodičů“ jehož základním posláním a cílem je spoluorganizování akcí pro děti.

Při tvorbě školního vzdělávacího programu vycházeli autoři z tradic školy – vychovávat jedince pro 21. století. Žáci naší školy nemají problém s přechodem do jiné školy. Pro zajištění kvalitního chodu školy klade vedení školy důraz na vzájemnou informovanost zaměstnanců, jejich kontrolu a péči o ně. Vedení školy podporuje další vzdělávání pedagogických pracovníků a inovaci výchovně vzdělávacího procesu. Primární snahou vedení školy a pedagogického sboru bude zachování školy a zabezpečení naplněnosti tříd. Organizace řízení školy funguje na principech týmové spolupráce a kolektivní zodpovědnosti. Základním předpokladem kvalitní práce je zodpovědné plnění stanovených úkolů a cílů. Pedagogická rada je poradním orgánem ředitele. Škola respektuje zájmy a potřeby žáků a jejich zákonných zástupců. Kontrolní mechanismy školy jsou nástrojem tvoření vzájemné důvěry a spolupráce. Plnění úkolů a cílů je pravidelně vyhodnocováno. Inovací materiálně technických podmínek škola zajišťuje kvalitní školního prostředí.

Celoškolní projekty:
Projekty dotvářejí obsah vzdělávacího procesu jednotlivých tříd i celé školy. Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu, motivují žáky a podporují spolupráci všech pedagogů a žáků. Garantem projektů je ředitel školy Mgr. Moravec Kamil.

Projekt „Škola jako komunitní centrum obce“
Cílem projektu „Škola jako komunitní centrum obce“ je snaha oživit místní kulturní a společenský život. Máme dlouhodobý záměr realizovat myšlenku školy, jako přirozeného centra života místní komunity. Jsme domluveni na konkrétních akcích s jednotlivými neziskovými organizacemi spádové oblasti. Žákům, rodičům a přátelům školy jsou k dispozici učebna PC, tělocvična a služby jídelny. Ve spolupráci s vedením obce a dobrovolníky z neformálního Klubu rodičů máme záměr uskutečnit tradiční akce. Jsme odhodláni ve spolupráci s malotřídkami Mikroregionu Odersko realizovat pro děti spádové oblasti sportovní přebory a olympiády společenských her,  zapojíme naše žáky do výtvarných soutěží a uměleckých přehlídek. Naší snahou bude také zdokumentování a resuscitace lidových zvyků a křesťanských svátků v běžném životě člověka 21. století a trvalá příležitostná péče o drobné sakrální stavby spádové oblasti.

Projekt „Zelená škola“
V projektu „Zelená škola“ nám jde o realizaci teorie udržitelného života ve školní praxi. Cílem je přechod školy a našeho mozku na k přírodě šetrnější provoz. Provoz školy je co nejvíce bezodpadový a školní praxe podporuje recyklaci, v rámci možností budeme třídit odpad a následně děti odhalí zákulisí třídění odpadu. Zapojili jsme se do celoročního sběru tříděného papíru, tonerů, víček od PET lahví, baterií, hliníku,zářivek a úsporných žárovek, mobilů, drobného elektrozařízení a projektu Recyklohraní. Po domluvě s rodiči a přáteli školy se pokusíme uskutečnit vlastní školní eko-akce např. brigády, exkurze a vlastivědné výlety. S dobrovolníky z ČSOP Fulnek , ČSOP Odry a o.s. Naše Kamenka jsme domluveni na realizaci tradiční akce „Ukliďme svět“. Máme zájem o besedy s reprezentanty k přírodě šetrného životního stylu a vycházky do krajiny. Poctivě vyvěšujeme ptačí krmítka a pravidelně pozorujeme ptačí strávníky. Ve spolupráci s vedoucí výtvarného kroužku slečnou Terezou Mičkovou uskutečníme tvůrčí dílny zanikajících řemesel. Půjde o seznámení se starými, uvadajícími lidskými dovednostmi a přírodními materiály, jako je vosk, dřevo, proutí, sláma, vlna, textil apod.

Projekt „Velké srdce“
V projektu „Velké srdce“ máme záměr pěstovat u dětí empatii, soucit a pocit zodpovědnosti. Bezelstně chceme uskutečňovat skutky solidarity a podporovat humanitární a charitativní činnost dětí a přátel školičky. Během tématických besed a diskuzí děti uslyší příběhy lidí, kteří se akčně zapojili do humanitárních akcí v krizových oblastech světa.

Školská rada:
Obecní úřad Heřmanice u Oder na základě usnesení č.1 ze dne 28.11.2005 vydal zřizovací listinu školské rady při ZŠ Heřmanice u Oder. Školská rada má tři členy a její činnost začala dnem 1.1.2006.

Partneři školy:
Jsme školou úzce spolupracující s jednotlivými neziskovými organizacemi spádové oblasti. Škola spolupracuje s několika institucemi a osobnostmi, které odborně podporují rozvoj školy, vzdělávací program a jeho evaluaci. Systematicky si budujeme síť fanoušků a dobrovolníků, kteří pro děti vymýšlejí tvůrčí dílny, přednášky, výstavy, koncerty.

Partnery naší školy jsou:

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Oficiální název dokumentu:

 • Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání: „Škola pro 21. století“

Koordinátor tvorby ŠVP ZV:

 • Mgr. Moravec Kamil od 1. července 2007

Název a adresa školy:

 • Základní škola Heřmanice u Oder okres Nový Jičín, příspěvková organizace
 • Základní škola Heřmanice u Oder č.p. 47, 742 35 Odry
 • IČO: 709 91 065
 • Identifikátor školy: 600 138 577
 • Do sítě škol byla vřazena 21.3.1996
 • IZO (škola) 102232598

Ředitel školy:

 • Mgr. Moravec Kamil, do funkce jmenován od 1.7.2007
 • telefon: 556 748 039, email: skola@hermaniceuoder.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Právní forma:

 • Příspěvková organizace od 1.1.2003 s formou právní subjektivity

Zřizovatel:

 • Obecní úřad, Heřmanice u Oder č.p. 47, 742 38 Odry
 • telefon: 556 748 038, e-mail: obec@hermaniceuoder.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 • starostka obce Heřmanice u Oder: Irena Šímová

ŠVP ZV: „Škola pro 21. století“ byl předložen Školské radě k vyjádření a 28.8.2007 byl dokument bez připomínek přijat s platností od 3. září 2007.


18. 8. 2015 Zobrazit méně

Stránka

 • 1