Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Aktuální počasí

Počasí dnes:

14. 8. 2020

bo

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 26 až 30°C. Noční teploty 18 až 14°C.

logo

 

logo

Farnost Spálov

Navigace

Obsah

Školní řád ZŠ Heřmanice u Oder okres Nový Jičín, příspěvkové organizace

Typ: ostatní
Jsme rádi, že jsi žákem naší školy a chceš být partnerem pro ostatní spolužáky i učitelům a dalším pracovníkům školy. Respektujeme Tvou osobu, ale i Ty respektuj své spolužáky a dospělé. Chceme, aby mezi Tebou a ostatními byl vztah podložen úctou, důvěrou a spravedlností. Pokud se přesto vyskytne problém, svěř se svému třídnímu učiteli, řediteli nebo správnímu zaměstnanci školy. Požádej slušnou formou o pomoc.

Jsme rádi, že jsi žákem naší školy a chceš být partnerem pro ostatní spolužáky i učitelům a dalším pracovníkům školy. Respektujeme Tvou osobu, ale i Ty respektuj své spolužáky a dospělé. Chceme, aby mezi Tebou a ostatními byl vztah podložen úctou, důvěrou a spravedlností. Pokud se přesto vyskytne problém, svěř se svému třídnímu učiteli, řediteli nebo správnímu zaměstnanci školy. Požádej slušnou formou o pomoc.

 

Máš právo na vzdělání a další služby, které škola poskytuje

Vzdělání dosáhneš na naší škole aktivním zapojením, samostatným přemýšlením a snahou. Vše, co patří do vybavení školy můžeš využívat s vědomím dospělého pracovníka školy ku prospěchu výuky. Zodpovídáš však za ztrátu a znehodnocení, zničení nebo poškození pomůcky tebou využívané. Řiď se řádem jednotlivých místností.

 

Dodržuj pravidla slušného chování

Chovej se tak, aby se za Tebe nemusela škola ani Tví rodiče stydět, abys nepoškozoval jejich jméno. Naše škola klade důraz na to, aby se zde cítili všichni bezpečně. Musíš proto počítat s tím, že veškeré fyzické nebo slovní útoky, agresivita, násilí a šikana budou řádně vyšetřeny a také nekompromisně přísně trestány jako velmi závažné porušení školního řádu. Velmi vážná porušení školního řádu v této a jiných oblastech mohou být také důvodem pro svolání výchovné komise se zákonnými zástupci žáka.

 

Žák má právo:

 • Vyjádřit vlastní názor ve všech záležitostech, které se ho týkají. Svůj názor musí vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití. Jeho názorům musí být dána náležitá váha.
 • Má právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
 • zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich volen, pracovat v nich 
 • a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat,
 • na ochranu před fyzickým a psychickým násilím, nedbalým zacházením, před sociálně patologickými jevy,
 • na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích, nebo má nějaké problémy,
 • na ochranu před všemi formami sexuálního násilí a před kontaktem s narkotiky 
 • a psychotropními látkami,
 • vybrat si zájmový útvar,
 • účastnit se všech akcí pořádaných školou,
 • stravovat se ve školní jídelně, pokud bude dodržovat Řád školní jídelny.
 • na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu 
 • a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku,
 • v případě nejasností v učivu požádat o pomoc vyučujícího.

 

Žák má povinnost: 
 • Dodržovat Řád školy,
 • řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat,
 • respektovat rozvrh hodin.
 • chránit svůj majetek, majetek spolužáků a majetek školy, zabránit jeho bezdůvodnému ničení a zodpovědně pečovat o zapůjčené učebnice,
 • chránit si své zdraví a neohrožovat zdraví svých spolužáků, 
 • dodržovat předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen,
 • nenosit do školy tabákové výrobky, alkohol, toxické látky,
 • nenosit do školy předměty, které nesouvisí s výukou,
 • oznámit nabízení toxických a návykových látek dospělé osobě ve škole,
 • vypínat mobilní telefon v době vyučování,
 • plnit pokyny pedagogických zaměstnanců popř. dalších zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.

 

Práva zákonných zástupců:

 • Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte,
 • volit a být volen do Rady školy,
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich dětí,
 • na informace a poradenskou pomoc školy,
 • požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel vnitřního režimu školy.

 

Povinnosti zákonných zástupců:

 • Zajistit, aby žák docházel řádně do školy,
 • na vyzvání třídního učitele nebo ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka,
 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
 • zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka (telefonicky, emailem)
 • zákonný zástupce žáka je povinen oznamovat škole
  • jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno, dále státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky,
  • údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání,
  • datum zahájení vzdělávání ve škole,
  • údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk,
  • údaje o tom, zda je dítě, žák nebo student zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaj o tom, zda je dítě, žák nebo student sociálně znevýhodněn, pokud je škole tento údaj zákonným zástupcem dítěte nebo nezletilého žáka nebo zletilým žákem či studentem poskytnut,
  • údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
  • datum ukončení vzdělávání ve škole;
  • jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.

 

Chraň svou školu i své věci

Společně s pracovníky školy udržuj pořádek a čistotu ve škole a kolem školy. Odpadky patří do koše. V budově školy se přezouváš do vhodné obuvi.  Poškodíš-li svévolně majetek školy, žáků, učitelů či dalších osob, zajistí Tví zákonní zástupci nápravu - uvedení do původního stavu. Bezdůvodně nenos do školy peníze a cenné předměty! Dobře zvaž, zda-li opravdu potřebuješ ve škole svůj mobilní telefon. Místo pro bezpečné uložení cenných věcí je v ředitelně školy. Žáci při hodinách tělesné výchovy si věci před hodinou uloží u třídního učitele. V případě, že tak neučiníš, jsi sám zodpovědný za případnou ztrátu. Ztrátu neprodleně nahlásíš  svému učiteli nebo v ředitelně školy.

 

Každá škola má svůj školní řád, musíš ho dodržovat

Do školy chodíš pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastníš se všech činností, které škola vyhlásila jako povinné. Docházka do nepovinných předmětů a zájmových kroužků a školní družiny je pro přihlášené povinná. Nejpozději 5 minut před zahájením vyučování jsi na svém místě. Oděvy a obuv si odložíš v šatně. Do budovy vcházíš a odcházíš určeným vchodem. Na schodišti chodíš zásadně vpravo. Odchod na mimoškolní akce organizuje třídní učitel, nebo doprovázející dospělý zaměstnanec školy. Ten může určit sraz i mimo školu, ale vždy s vědomím ředitele a s vědomím zákonných zástupců. Zrovna tak příchod z akce mimo školu nevyžaduje rozchod až u školy. Po dobu školního dne samovolně neopouštíš budovu. Pokud musíš odejít ze školy necháš si od zákonných zástupců potvrdit záznam v žákovské knížce, že za tebe přebírají odpovědnost, nebo si Tě sami přijdou do školy vyzvednout. Bez toho není možno školu opustit dřív, než skončí rozvrhem stanovené vyučování.

 

Starej se o své učební dokumenty

Pravidelně do školy nosíš učebnice, sešity a učební pomůcky, které potřebuješ k výuce v daný den. Žákovskou knížku udržuješ v pořádku a předkládáš na vyzvání vyučujícímu. Ztrátu ŽK neprodleně oznámíš třídnímu učiteli a zajistíš si vystavení duplikátu u vedení školy včetně doplnění klasifikace od všech vyučujících. Zacházíš opatrně se školními potřebami a pomůckami. Chráníš učebnice obalem a zacházíš s nimi tak, abys je ve velmi dobrém stavu na konci školního roku odevzdal pro dalšího Tvého spolužáka. Ztracenou nebo znehodnocenou učebnici na konci školního roku nahradíš novou nebo zaplatíš její část.

 

Svá pravidla má i vyučování

Vyučování na naší škole může probíhat v klasických hodinách i v projektech. Začátek hodiny a konec určuje učitel. Tzv. dvouhodinovka může proběhnout bez přestávky, potom ale nepřesáhne hodinu a půl. Na lavici máš připravené jen věci, které budeš v dané hodině potřebovat. Jestliže jsi se nemohl z vážných důvodů na vyučování připravit, nebo jsi nebyl na minulou hodinu přítomen, na začátku hodiny se řádně omluv učiteli. Při hodinách zachováváš klid, aktivně se účastníš práce a udržuješ své místo v pořádku a čistotě. Do specializovaných učeben můžeš vstoupit až s učitelem. Zadané úkoly si zapisuješ. Plníš domácí úkoly. Při vyučování netelefonuješ ani neposíláš textové zprávy. Také není vhodné žvýkat žvýkačky. Po skončení vyučování máš povinnost uklidit spolu se spolužáky třídu.

 

Docházka do školy

 1. Školní budova se otevírá v 7.15 hodin pro všechny žáky. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání vyučujícího, který pro ně přichází k hlavnímu vchodu.
 2. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky v šatně a ihned odcházejí do učeben. V šatnách se nezdržují a nevysedávají tam. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího.
 3. Žáci přicházejí do školy nejpozději 5 minut před zahájením výuky, aby se mohli včas připravit na výuku.
 4. Nepřítomnost ve vyučování jsou povinni zástupci žáka omluvit do 3 kalendářních dnů písemně nebo telefonicky, po návratu žáka do školy písemně na omluvném listu v žákovské knížce. Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců. Při podezření na neomluvené absence si třídní učitel vyžádá potvrzení lékaře. Omluvenku předloží žák třídnímu učiteli ihned po návratu do školy. Škola může uvolnit žáka z vyučování na určitou dobu na žádost zákonných zástupců. Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, na jeden den až dva dny uvolňuje třídní učitel, na delší dobu ředitel školy.
 5. Pokud se do třídy nedostaví na hodinu vyučující zástupce třídy jde ohlásit jeho nepřítomnost do ředitelny.

 

Doba vyučovacích hodin, délka přestávek:

 

hodina

časový rozsah

přestávka

1.

7.45 - 8.30

10 min.

2.

8.40 - 9.25

20 min.

3.

9.45 - 10.30

10 min.

4.

10.40 - 11.25

10 min.

5.

12.15 - 13.00

50 min.

 

Po skončení dopoledního vyučování odvede vyučující žáky do jídelny, kde vykonává pedagogický dozor a počká až děti dojí. Odpolední provoz začíná v místnosti školní družiny, kam děti přecházejí samy. Dozor nad žáky končí odchodem dítěte do školní šatny.

 

Nezapomeň dát o sobě vědět

Nepřítomnost žáka na začátku každé hodiny ohlásí služba vyučujícímu. Pokud budeš znát svou nepřítomnost předem, požádají o uvolnění z vyučování Tví zákonní zástupci. Povolení jedno až dvoudenní absence uděluje třídní učitel, o povolení delší je nutno požádat ředitele školy písemně. Třídní učitel se k žádosti rovněž vyjadřuje. Tvou neplánovanou  nepřítomnost omlouvají Tví zákonní zástupci osobně, telefonicky, nebo písemně do 3 kalendářních dnů. Ukončení nepřítomnosti zákonní zástupci omlouvají do žákovské knížky. Přihlásil-li ses do nepovinného předmětu, je Tvá účast na hodinách povinná. Proto i zde musí být Tvá nepřítomnost omluvena. Žákům není povoleno v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy bez dozoru učitele.

 

Chování žáků o přestávkách

O všech přestávkách musí být umožněn pohyb dětí mimo třídu. Velké přestávky jsou za příznivého počasí určeny k pobytu dětí mimo budovu školy.

 

Hygienické zásady

Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob.

 

Dbej o svou bezpečnost, bezpečnost Tvých spolužáků

Sám šetříš zařízení školy, nepoškozuješ nic a neprodleně ohlásíš zaměstnanci školy objevenou závadu nebo poškození majetku. Nic se nepokoušej opravit sám! Bez svolení vyučujícího nemanipuluješ s pomůckami. S audiovizuální technikou nesmíš manipulovat vůbec! Řídíš se řádem učeben. Na začátku školního roku jsi poučen o BOZ, PO, školním řádu. Během školního roku jsi znovu poučen o bezpečnosti a hygieně před akcemi, které se Tě týkají. Při odborné výuce zachováš vždy příslušné bezpečnostní předpisy o kterých Tě poučí učitel v daném předmětu. Při pobytu ve škole a na školních akcích mimo školu se vždy chovej tak, abys neohrozil zdraví svoje ani zdraví ostatních. Pamatuj, že je Tvůj učitel za Tebe odpovědný. Ten ale nemá na starost jen Tebe. Musí odpovídat za zdraví a bezpečnost i za ostatní  Tvé spolužáky. Proto mu nepřidělávej starosti svým neodpovědným chováním! Pokud se ale i přesto něco přihodí Tobě nebo Tvému spolužáku, ihned ohlas každý úraz, poranění nebo nehodu kterémukoliv dospělému pracovníkovi školy. Ti jsou vyškoleni v podávání první pomoci. Do školy nesmíš vnášet, nabízet či zde užívat návykové látky. Zákaz platí v celém areálu školy, před školou a na akcích pořádaných školou.

 

 1. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo hřišti jsou žáci povinni hlásit ihned dozoru, nebo svému třídnímu učiteli.
 2. Také úrazy, ke kterým došlo při společné činnosti žáků mimo školu, je třeba hlásit. Těžké úrazy žáků a pracovníků na škole v přírodě apod. je třeba ihned hlásit řediteli školy.
 3. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a el.vedením.
 4. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky zvlášť poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.
 5. Při výuce v tělocvičně zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy dané vnitřním řádem učebny. Vyučující daného předmětu jsou povinni s nimi seznámit žáky při první vyučovací hodině školního roku a dodatečně poučit žáky, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy.
 6. Školní budova je otevřena pouze v době, kdy je dozírajícím pracovníkem školy zajištěna kontrola přicházejících osob: 7.15 - 7.45 hod. školníci; při odchodu žáků domů z budovy ven dozírající pedagogové podle plánu dozorů. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově.
 7. Ve všech prostorách školy platí přísný zákaz kouření - požívání alkoholu - používání ponorných el. vařičů - ponechávat peníze v hotovosti a osobní cenné věci volně ve stolech, skříních ve třídě i v kabinetech, ponechávat je ve škole přes noc.

 

Povinnosti a práva pracovníků školy

 1. Pro pedagogické a provozní pracovníky jsou závazné pokyny dané pracovním řádem, zákoníkem práce, vnitřním řádem školy, předpisy a zákony platnými pro oblast školství, zejména školským zákonem.
 2. Věnují individuální péči dětem z málo podnětného rodinného prostředí, dětem se zdravotními problémy, dbají, aby se zdraví žáka a zdravý vývoj nenarušil činností školy. Třídní učitelé průběžně seznamují ostatní pedagogy o nových skutečnostech zjištěných u žáka - problémy s chováním, prospěchem, zdravotní a rodinné problémy. Všichni vyučující zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláním.
 3. Pravidelně a soustavně informují zástupce žáka o prospěchu žáka, sdělují jim všechny závažné známky. Informují je o každém mimořádném zhoršení prospěchu žáka.
 4. Dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody.
 5. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a zákonné zástupce postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitel zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla zákonných zástupců do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře.
 6. Do školy přicházejí nejméně 15 minut před zahájením vyučování a výchovné činnosti.
 7. Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.
 8. Po skončení poslední vyučovací hodiny překontrolují pořádek ve třídě, uzavření oken a vodovodního kohoutku a odvádějí žáky do jídelny. Učitel odchází ze třídy poslední.
 9. Učitelé pověření dozorem kontrolují vykonávání všech ustanovení vnitřního řádu školy, využívají pomoci žáků. O závadách a vážných přestupcích informují třídního učitele, případně vedení školy.
 10. Nemůže-li se pracovník dostavit do zaměstnání, je povinen neprodleně oznámit to vedení školy.
 11. Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí využívat žáky v době dané rozvrhem k vyřizování jejich soukromých záležitostí, nesmí je bez dozoru dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka, včetně nepovinných předmětů, přestávek a stravování.

 

Mgr. Čížová Gabriela, ředitelka školy  


Vytvořeno: 2. 9. 2019
Poslední aktualizace: 28. 5. 2020 10:13
Autor: