Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Aktuální počasí

Počasí dnes:

9. 5. 2021

poloj

Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 19 až 23°C. Noční teploty 11 až 7°C.

logo

 

logo

Farnost Spálov

Navigace

Obsah

Charakteristika školy

Typ: ostatní
ZŠ Heřmanice u Oder je dvoutřídní školou pro první až pátý postupný ročník. Výuka je organizována ve dvou třídách, vždy se dvěma nebo třemi sousedními sloučenými ročníky. Poté žáci z pravidla pokračují v plnění povinné školní docházky v ZŠ Komenského ve Vítkově.

Charakteristika školy

ZŠ Heřmanice u Oder je dvoutřídní školou pro první až pátý postupný ročník. Výuka je organizována ve dvou třídách, vždy se dvěma a třemi sousedními sloučenými ročníky. Poté žáci z pravidla pokračují v plnění povinné školní docházky v ZŠ Komenského ve Vítkově.

ZŠ Heřmanice u Oder je umístěna ve starší udržované budově č.p. 47 v níž sídlí i místní obecní úřad. Škola má prostory, ve kterých sídlí, svěřeny do bezplatného užívání. Žákům jsou k dispozici kromě domovských tříd s hracím koutkem a PC koutkem, přírodovědná a vlastivědná učebna s velkým dotykovým monitorem, tělocvična, školní družina a jídelna.

Materiální podmínky – přiměřené vybavení pomůckami, učebnicemi, učebními texty apod., kopírovací zařízení a PC vybavení, přírodovědná a vlastivědná učebna, rozvod počítačové sítě s přístupem na internet, žákovská a učitelská knihovna.

Hygienické podmínky – škola má kvalitní hygienické zázemí (šatny a WC jsou v souladu s normami), v rámci možností obnovujeme žákovský nábytek, dbáme na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a organizační zajištění režimu školy s ohledem na psychické a fyzické zdraví žáků.

Rozdělení tříd:

 • I. třída – 1.,2. a 3. ročník třídní učitelka Dagmar Mikulová
 • II. třída – 4. a 5.ročník třídní učitelka Gabriela Čížová
 • pedagogický sbor tvoří dále Kristýna Ondřejová, Karolína Vetešková a Hana Strnadlová Pastorková


Velkou pozornost věnujeme integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování. Děti se specifickými poruchami jsou plně integrovány, navštěvují doporučené cvičení pro nápravu poruch učení a dle potřeby pracují podle individuálního vzdělávacího plánu. Při reedukační péči spolupracujeme se specialisty z PPP Nový Jičín a PPP Vítkov.

Značný důraz při vzdělávání dětí je kladen na informační a komunikační technologie, jejichž využívání by se mělo stát pro naše žáky samozřejmostí. Škola disponuje počítačovým koutkem s deseti PC a velkým dotykovým monitorem v přírodovědné a vlastivědné učebně. 

Školní družina
Provoz školní družiny probíhá ráno od 6:45 do 7:45 a odpoledne od 11:40 do 15.30 hodin a je otevřeno jedno oddělení. O děti ve školní družině pečuje paní vychovatelka Hana Strnadlová Pastorková a Karolína Vetešková. Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času nabízíme dětem a zákonným zástupcům rozmanitou nabídku zájmových činností. Zájmové kroužky probíhají v rámci školní družiny. Individuální péče pedagogů o žáky se projevuje v zapojení dětí do olympiád, soutěží a přehlídek.

Školní jídelna-výdejna
Školní jídelna zajišťuje výdej obědů dovozených z Mateřské školy Čtyřlístek Odry žákům a zaměstnancům školy. O naši jídelnu pečuje Hana Strnadlová Pastorková, která je zároveň garantem projektů Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol.

Škola a veřejnost
Škola chápe své poslání jako službu žákům a jejich rodičům. Rodiče mohou školu navštívit kdykoli po vzájemné dohodě s vyučujícím a v době třídních schůzek.
 

Škola je pro veřejnost otevřena také v době besídek, jarmarků, tvůrčích dílen apod. Rodiče a přátelé školy budou o činnosti a aktivitách žáků informováni prostřednictvím Zpravodaje obce, facebookového profilu ZŠ a na webových stránkách školy www.hermanickaskola.cz. Při škole pracuje také neformální „Klub rodičů“ jehož základním posláním a cílem je spoluorganizování akcí pro děti.

Při tvorbě školního vzdělávacího programu vycházeli autoři z tradic školy – vychovávat jedince pro 21. století. Žáci naší školy nemají problém s přechodem do jiné školy. Pro zajištění kvalitního chodu školy klade vedení školy důraz na vzájemnou informovanost zaměstnanců, jejich kontrolu a péči o ně. Vedení školy podporuje další vzdělávání pedagogických pracovníků a inovaci výchovně vzdělávacího procesu. Primární snahou vedení školy a pedagogického sboru bude zachování školy a zabezpečení naplněnosti tříd. Organizace řízení školy funguje na principech týmové spolupráce a kolektivní zodpovědnosti. Základním předpokladem kvalitní práce je zodpovědné plnění stanovených úkolů a cílů. Pedagogická rada je poradním orgánem ředitele. Škola respektuje zájmy a potřeby žáků a jejich zákonných zástupců. Kontrolní mechanismy školy jsou nástrojem tvoření vzájemné důvěry a spolupráce. Plnění úkolů a cílů je pravidelně vyhodnocováno. Inovací materiálně technických podmínek škola zajišťuje kvalitní školního prostředí.

Celoškolní projekty:
Projekty dotvářejí obsah vzdělávacího procesu jednotlivých tříd i celé školy. Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu, motivují žáky a podporují spolupráci všech pedagogů a žáků. Garantem projektů je ředitelka školy Čížová Gabriela.

Projekt „Škola jako komunitní centrum obce“
Cílem projektu „Škola jako komunitní centrum obce“ je snaha oživit místní kulturní a společenský život. Máme dlouhodobý záměr realizovat myšlenku školy, jako přirozeného centra života místní komunity. Jsme domluveni na konkrétních akcích s jednotlivými neziskovými organizacemi spádové oblasti. Žákům, rodičům a přátelům školy jsou k dispozici PC koutek, tělocvična a jídelna. Ve spolupráci s vedením obce a dobrovolníky z neformálního Klubu rodičů uskutečňujeme tradiční akce. Zejména seznamování se starými, uvadajícími lidskými dovednostmi a přírodními materiály, jako je vosk, dřevo, proutí, sláma, vlna, textil apod. Spolupracujeme s malotřídkami Mikroregionu Odersko a MŠ Kamenka a realizujeme pro děti spádové oblasti sportovní přebory a olympiády společenských her, zapojujeme naše žáky do výtvarných soutěží a uměleckých přehlídek. Naší snahou je také zdokumentování a oživení lidových zvyků a křesťanských svátků v běžném životě člověka 21. století a trvalá příležitostná péče o drobné sakrální stavby spádové oblasti.

Projekt „Zelená škola“
V projektu „Zelená škola“ nám jde o realizaci teorie udržitelného života ve školní praxi. Cílem je přechod školy a našeho mozku na k přírodě šetrnější provoz. Provoz školy je co nejvíce bezodpadový a školní praxe podporuje recyklaci, v rámci možností třídíme odpad. Celoročně sbíráme tříděný papír, tonery, víčka od PET lahví, baterie, hliník, mobilní telefony, drobné elektrozařízení v rámci projektu „Recyklohraní“. Po domluvě s rodiči a přáteli školy uskutečňujeme vlastní školní eko-akce např. brigády, exkurze, vlastivědné výlety a zapojujeme se do projektu "Ukliďme svět, ukliďme Česko". Poctivě vyvěšujeme ptačí krmítka a pravidelně pozorujeme ptačí strávníky. V ZŠ Heřmanice se učíme venku! Učíme se o stromech, rostlinách a zvířatech v jejich přirozeném prostředí. Učíme se o procesech v přírodě, ročních obdobích, o Zemi! Když to jde, učíme se venku i o naší vlasti a historii českého národa. Venku pracujeme, hrajeme si, myslíme. Pomůckami jsou nám přírodniny, naše těla, ruce, smysly, ale taky učebnice, papíry, pastelky, fixy nebo barvy.

Projekt „Velké srdce“
V projektu „Velké srdce“ máme záměr pěstovat u dětí empatii, soucit a pocit zodpovědnosti. Bezelstně chceme uskutečňovat skutky solidarity a podporovat humanitární a charitativní činnost dětí a přátel školičky. Během tematických besed a diskuzí děti mohou slyšet příběhy lidí, kteří se akčně zapojili do humanitárních akcí v krizových oblastech světa.

Školská rada:
Obecní úřad Heřmanice u Oder na základě usnesení č.1 ze dne 28.11.2005 vydal zřizovací listinu školské rady při ZŠ Heřmanice u Oder. Školská rada má tři členy a její činnost začala dnem 1.1.2006.

Partneři školy:
Jsme školou úzce spolupracující s jednotlivými neziskovými organizacemi spádové oblasti. Škola spolupracuje s několika institucemi a osobnostmi, které odborně podporují rozvoj školy, vzdělávací program a jeho evaluaci. Systematicky si budujeme síť fanoušků a dobrovolníků, kteří pro děti vymýšlejí tvůrčí dílny, přednášky, výstavy, koncerty.

Partnery naší školy jsou:

 

 

 

 

 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

 • Školní vzdělávací program: Oficiální název dokumentu: Školní vzdělávací program

pro základní vzdělávání: „Škola pro 21. století“

 • Název školy: Základní škola Heřmanice u Oder okres Nový Jičín, příspěvková organizace
 • Adresa školy: Základní škola Heřmanice u Oder č.p. 47, 742 35 Odry
 • IČO: 709 91 065
 • Identifikátor školy: 600 138 577
 • Do sítě škol byla vřazena 21.3.1996
 • IZO (škola) 102232598

Ředitelka školy: Mgr. Čížová Gabriela, do funkce jmenována od 1.9.2019

Právní forma: Příspěvková organizace od 1. 1. 2003 s formou právní subjektivity

Zřizovatel: Obecní úřad, Heřmanice u Oder č. p. 47, 742 38 Odry

 • telefon: 556 748 038, e-mail: obec@hermaniceuoder.cz
 • starostka obce Heřmanice u Oder: Mgr. Jarošová Vendula

ŠVP ZV: „Škola pro 21. století“ byl předložen Školské radě k vyjádření a 31. 8. 2020 byl dokument bez připomínek přijat s platností od 1. září 2020.


Vytvořeno: 8. 10. 2019
Poslední aktualizace: 6. 3. 2021 21:14
Autor: